2018 / 2021 – Bijzonderwijs

onderwijs

Vorige jaren investeerde Kivuvu voornamelijk in initiatieven rond voedselveiligheid en –zekerheid. Dit resulteerde o.a. in de aankoop en restauratie van visvijvers, de aankoop en operationalisering van een maniokmolen, opslagplaats, moestuin, varkensstallen etc. Hoewel een aantal van deze projecten onverminderd verder lopen en onze aandacht vragen, hebben we beslist om in de periode september 2018 – augustus 2021 terug te keren naar de oorsprong van onze steun aan het weeshuis en de schoolomgeving. We zullen dus opnieuw of verder investeren in het voorzien van kwalitatief onderwijs voor de kinderen van het weeshuis en bij uitbreiding de wijde omgeving. We zijn er namelijk allemaal samen ten zeerste van overtuigd dat kwalitatief en structureel onderwijs een cruciale sleutel is tot ontwikkeling en willen daar de nodige support aan verlenen, zeker in een land en context waar officiële structuren niet de noodzakelijke ondersteuning en financiering kunnen bieden en zekerheid op lange termijn kunnen garanderen. Als we de kinderen uit het weeshuis en Popokabaka echt een kans op een betere toekomst en een persoonlijke fierheid willen geven, dan is een lerende en zorgende omgeving primordiaal. Een extra persoonlijke motivatie is te vinden in het feit dat een aantal weeskinderen, die we leerden kennen bij een eerste bezoek ter plaatse, dit jaar naar het eerste leerjaar gaan. We vinden het uitermate waardevol dat zij en hun leeftijdgenootjes daarvoor de nodige omkadering krijgen.

Concreet hebben we onszelf als werkgroep drie doelen gesteld:

  1. Financiering op structurele basis van een aantal leerkrachten in vast dienstverband en aan een aanvaardbare verloning (in redelijke verhouding tot gangbare onderwijssalarissen ter plaatse)
  2. Financiering van les- en recreatiemateriaal
  3. Financiering vna onderhoud les- en recreatielokalen

We willen het project idealiter uiterlijk zelfbedruipend zien worden voor het nieuwe schooljaar start in 2021. Het is de bedoeling van onze werkgroep en de betrokkenen ter plaatse om in tussentijd ook structurele financieringsbronnen te vinden zodat doelstelling 1 en 2 verder structureel kunnen gefinancierd en verzekerd worden. Doelstelling 3 betreft patrimonium en dus noodzakelijke aanpassing- en verbeteringswerken aan de schoolaccommodatie.

onderwijs

De effectieve besteding van de beschikbare middelen (uit subsidies en private financiering) en de volgorde waarin projectonderdelen zullen gerealiseerd worden laten we over aan de planning, deskundige aanpak en opvolging van Zuster Lieve Leenknecht en haar medewerkers ter plaatse. Voor ons als werkgroep is het belangrijk dat alle componenten van het project uitgevoerd worden binnen een vooropgestelde en afgesproken timing, alsook dat de verantwoordelijken ter plaatse regelmatig feedback geven en een transparant overzicht van de bestedingen inclusief bewijsstukken. Indien mogelijk gaan één of meerdere medewerkers van de werkgroep ook ter plaatse in de loop van 2018 – 2021 teneinde de vooruitgang te evalueren en zelf waar nodig de handen uit de mouwen te steken. Deze terreinbezoeken worden voor alle duidelijkheid volledig uit eigen middelen gefinancierd.

Hieronder kan je een overzicht geven van het budget dat we willen ter beschikking stellen en welke middelen we voorzien voor welke projectonderdelen. We streven ernaar om gedurende de volledige projectperiode € 15.000 per werkjaar ter beschikking te stellen om te investeren in kwaliteitsverbetering van de onderwijscontext. In totaal spreken we dus over een bedrag van € 45.000

Doelstelling 1.         Financiering op structurele basis van een aantal leerkrachten in vast dienstverband

Kostenraming: € 1500 / jaar / leerkracht (salaris, voeding, huisvesting, materialen etc.). Het is de bedoeling om de financiering van 4 kwalitatieve en vaste leerkrachten te kunnen garanderen tegen 1 september 2020 en vervolgens continuïteit van deze ondersteuning te verzekeren zodat ad hoc financiering niet langer kwaliteit in de weg hoeft te staan.

  • Schooljaar 2018 – 2019: € 6000
  • Schooljaar 2019 – 2020: € 6000
  • Schooljaar 2020 – 2021: € 6000

Doelstelling 2.         Financiering van les- en recreatiemateriaal. Dit betreft ICT ondersteuning (hardware) voor leerkrachten, schriften, knutselmateriaal, didactisch materiaal etc.

  • Schooljaar 2018 – 2019: € 5000
  • Schooljaar 2019 – 2020: € 5000
  • Schooljaar 2020 – 2021: € 5000

Doelstelling 3.         Financiering van onderhoud, aanpassing en restauratie les- en recreatielokalen

Kostenraming: € 12.000 gespreid over de volledige projectperiode.

Wil je onze projectwerking steunen dan kan je hier de mogelijkheden bekijken, wil je onze werking op de voet volgen dan kan dat door hier in te schrijven op de nieuwsbrief. Alvast veel dank en zeg het verder!